लगानी सम्मेलन २०७८ को सचिवालयको लागि आवश्यक जनशक्ति करार लिने छोटो सूची सम्वन्धी सूचना